• پشتیبانی و فروش مشتریان

    36513330 -031 / 72083 -021

  • پست الکترونیک

شرایط آگهی استخدام

شرکت سپاهان پویش آریا در نظر دارد از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( ترجیحاً گرایش بازاریابی ) از دانشگاه های معتبر اقدام به استخدام تعدادی نیروی جوان، مستعد وعلاقه مند دعوت نماید.لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد رزومه کامل خود را به آدرس پست الکترونیکی  ارسال و یا به وب سایت www.spae.ir بخش آگهی استخدام مراجعه نمایند.

شرایط جذب نیرو به شرح زیر است :

1- ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﮐﺖ ,تهران، بلوار آفریقا(جردن) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

2- روزهای کاری و ساعات کار، شنبه تا چهارشنبه از 8 ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ 5:30 ﻋﺼﺮ می‌باشد.

3- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

4- ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5- ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 

پست جنسیت مدرک تحصیلی موردنیاز مهارت زبان انگلیسی
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ

آﻗﺎ 

ﺧﺎﻧﻢ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ "ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ"

ﻣﻬﺎرت ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

ﻣﻬﺎرت ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ  خانم  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﯾﺎ   ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ  نیاز ندارد 

 

images65656