• پشتیبانی و فروش مشتریان

    36513330 -031 / 72083 -021

  • پست الکترونیک

رئیس هیئت مدیره


رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﮐﺒﺮ رﻣﻀﺎﻧﯽ
ایمیل:
سوابق رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

بازرگانی داخلی


ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس آرﻣﺎن رﻣﻀﺎﻧﯽ
ایمیل:
داخلی 25
سوابق ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽآقای مهندس صانعی
ایمیل:
داخلی24
سوابق کارشناس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داخلی
ﮐﺎرﺷﻨﺎس بازرگانی داخلیآﻗﺎي مهندس ﻣﺪدي
ایمیل:
داخلی 19
سوابق ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽآﻗﺎي مهندس ﺣﯿﺪرزاده
ایمیل:
داخلی 15
سوابق ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽخانم مهندس اسفندیاری
ایمیل:
داخلی23
سوابق کارشناس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داخلی

بازرگانی خارجی


ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس آرش رﻣﻀﺎﻧﯽ
ایمیل:
داخلی 20
سوابق ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
كارشناس بازرگاني خارجيﺧﺎﻧﻢ مهندس نادری
ایمیل:
داخلی 17
سوابق کارشناس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
كارشناس بازرگاني خارجيآﻗﺎي مهندس احمدی
ایمیل:
داخلی 18
سوابق ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽﺧﺎﻧﻢ مهندس ﻓﺨﺮ
ایمیل:
داخلی 16
سوابق ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

امور مالی


مدیر امور مالیآﻗﺎي مهندس ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ
ایمیل:
سوابق مدیر امور مالی
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽآﻗﺎي مهندس ﺣﺒﯿﺒﯽ
ایمیل:
داخلی 22
سوابق ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ

واحد تحقیق و توسعه


واحد تحقیق و توسعهخانم دکتر گلشن ایرانپور
ایمیل:
داخلی 27
سوابق واحد تحقیق و توسعه